logo

aarhus katedralskole

  • Du er her: 
  • Fakta / 
  • Skolens målsætninger

Strategi for perioden 2019 – 2023

Skolens strategi er formuleret i forhold til den nu gældende politiske kontekst og de muligheder, som denne indebærer, herunder ressourcetildelingen. Det er inden for rammerne af denne strategi, at der årligt formuleres og prioriteres handlingsområder.
                                            Strategien er vedtaget i bestyrelsen d. 23.1.19.

A. SKOLENS FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE PROFIL
1. Aarhus Katedralskole tilbyder undervisning på højeste gymnasiefaglige
        niveau med sigte på forberedelse til lange videregående uddannelser.
        Målet er, at skolens karaktergennemsnit fortsat er et af de allerhøjeste
        i landet.

2. Skolen ønsker at tiltrække videbegærlige og motiverede elever og at
        vække glæden ved det faglige i alle elever. 

3. Der lægges vægt på bredden i den almene studentereksamen – vi vil
        åbne verden for eleverne, så de bliver nysgerrige på kunst, kultur, natur
        og samfund - og tilbyder studieretninger inden for disse hovedområder.

4. Skolen sikrer variation i undervisningen. 

5. Skolen lægger vægt på, at fagligheden er ajour, og at undervisningen
        udvikles løbende gennem pædagogiske og didaktiske projekter.

6. Skolen vil opbygge en stærk, gensidigt forpligtende evalueringskultur. 

7. Der arbejdes målrettet med elevernes digitale dannelse og med relevant
        digitalisering i undervisningen. 

8. Skolen tilbyder såvel talentaktiviteter som faglig støtte til eleverne, og
        disse initiativer udvikles løbende.

B. SKOLEKULTUR
9. Der er respekt og lydhørhed i relationen mellem elever og lærere, og
        eleverne skal opleve, at lærerne interesserer sig for dem. 

10. Klasseteamets arbejde omkring den enkelte klasse styrkes.

11. Skolen er tydelig i dens forventninger og krav til eleverne, og alle
        ansatte lever fortsat op til tilsvarende høje krav i deres arbejde. 

12. Det er skolens mål, at eleverne har et lavt fravær med henblik
        på at sikre det størst mulige faglige udbytte af undervisningen og
        minimere elevfrafaldet.

13. Eleverne har medindflydelse og mulighed for at forme de
        forskelligartede aktiviteter, som præger skolens kultur. Det er et
        mål, at deltagelsen er bred.

14. Skolen fremmer elevsammenholdet på tværs af klasser og årgange,
        både i og uden for undervisningen. 

15. Skolen bakker elevrådets arbejde op og medvirker til at videreudvikle
        elevdemokratiet.

16. I og uden for undervisningen arbejdes med klimakrisen og klimaansvar. 

17. Skolen tager medansvar for elevernes sundhed og vil medvirke til
        at styrke elevernes livsduelighed.

C. ÅBEN SKOLE
18. Vi arbejder aktivt og opsøgende med at etablere stærke samarbejder
        med grundskolen.

19. Vi prioriterer læringsmulighederne i ekskursioner, korte i skolens
        nærområde såvel som længerevarende, og sikrer en ligelig fordeling
        på alle studieretninger og klasser.   

20. Skolen giver eleverne mulighed for at fokusere på videregående
        uddannelser, fx gennem studiepraktik eller inddragelse af alumner, forældre
        og virksomhedskontakter (karrierelæring).  

21. Eleverne skal udvikle et globalt perspektiv, og det sker både på
        ’hjemmebane´ og på ’udebane’. 

D. SKOLEN SOM ORGANISATION
22. Skolens traditioner fastholdes og udvikles som en fælles ramme,
        og der lægges vægt på skolens historie.

23. Skolen arbejder løbende med at sikre og udvikle et godt
        undervisningsmiljø. 

24. Skolen vil gennem målrettede initiativer fastholde et godt arbejdsmiljø
        præget af engagement og trivsel for skolens ansatte, også i perioder
        med ressourcepres. 

25. Skolen prioriterer efteruddannelse og kurser (faglige, fagdidaktiske og
        pædagogiske) for alle personalegrupper/ansatte. 

26. Faggrupperne er centrale for udvikling af undervisningspraksis og
        vidensdeling og deres arbejde understøttes. Viden og erfaring om de
        enkelte studieretninger bør i højere grad end nu deles. 

27. Der tages løbende stilling til lokalernes indretning, it-udstyr, møblering
        og udsmykning, og det er en målsætning, at mest mulig undervisning
        foregår i lokaler, der afspejler fagets identitet. 

28. Skolens bygninger skal løbende vedligeholdes, så den nuværende
        standard fastholdes.   

29. Skolen skal fortsat være en økonomisk velfunderet skole med et økonomisk
        råderum, der giver handlefrihed til at sikre kvalitet og fortsat udvikling. 

30. Prioritering og anvendelse af skolens ressourcer sker i henhold til skolens
        årlige målsætninger og handlingsplaner.

31. Skolens likviditet skal fastholdes på niveau med 2017. Med henblik på
        at fastholde likviditeten på dette niveau skal skolens soliditetsgrad stige
        til ca. 17,5% i den næste 4-årige periode.


Målsætninger

komma

2015-2019

1. Skolens faglige og pædagogiske udvikling
• Undervisningens høje faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes
• Skolen lægger vægt på elevernes almene dannelse
• Skolen sikrer kvaliteten af den daglige undervisning
• Lærersamarbejdet styrkes, så det afspejler kravene i gymnasiet i dag og elevsammensætningen

2. Skolens studiemiljø
• Skolen giver eleverne mulighed for at lære og udfolde sig i trygge rammer 
• Eleverne skal opleve et udfordrende og inspirerende studiemiljø, fagligt såvel som socialt  
• Skolens ønsker en gensidigt forpligtende kultur med klart definerede forventninger til alle parter

3. Skolens fysiske rammer
• En skole, vi kan være bekendt på alle tider af døgnet 
• Skolen har fysiske rammer, der understøtter undervisningen 
• Skolens bygninger og lokaler skal løbende renoveres og opdateres 

4. Skolen og medarbejderen
• Skolens mål er engagerede medarbejdere, der ønsker medindflydelse og tager medansvar
• Skolens mål er en gennemskuelig intern organisation 

5. Skolen i samarbejde
• Det faglige samarbejde med grundskolen skal løbende prioriteres højt 
• Det faglige samarbejde med de videregående uddannelser skal løbende prioriteres højt 
• Skolen skal prioritere og styrke samarbejdet med virksomheder, kulturlivet og øvrige aktiviteter i byen 
• Skolen skal have en tydelig international dimension 

6. Skolen i konkurrence
• Skolen skal have en tydelig profil som alment gymnasium
• Skolen skal opbygge et stærkt netværk 
• Skolen har løbende fokus på mulighederne i nye aktiviteter

-                                                                  Vedtaget i bestyrelsen d. 24.3.15

Aarhus Katedralskoles økonomi 2014-2018

Målsætning:

Det er målet, at Aarhus Katedralskole er en økonomisk velfunderet skole med et økonomisk råderum og dermed handlefrihed til at sikre fastholdelse af skolens høje kvalitetsniveau og fortsatte udvikling.

-
Vedtaget i bestyrelsen d. 20.11.2014