akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Organisation

Bestyrelsen

Bestyrelsen med ti medlemmer er skolens højeste instans.

Dens opgaver er bl.a. overordnet ledelse af den selvejende institution, herunder fastlæggelse af institutionens målsætning og strategifastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik. 

Bestyrelsen står også for ansættelse og afskedigelse af rektor, udpegning af revisor og tager stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud.

Bestyrelsen sammensættes således:
1) Seks udefrakommende medlemmer, der tilsammen repræsenterer byens videregående uddannelser, grundskolerne, kulturlivet i Århus og regionens kommunalbestyrelserne i forening samt et medlem, der udpeges ved selvsupplering.
2) Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.
3) Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.