Studie- og ordensregler

Studie og ordensregler for Aarhus Katedralskole - december 2018

På Aarhus Katedralskole gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte på Aarhus Katedralskole er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside.

1. Regler for almindelig orden og samvær - ordensregler

Aarhus Katedralskole er en stor arbejdsplads for elever og ansatte. I overensstemmelse med skolens værdier er det skolens politik at sikre, at alle udviser respekt og tolerance indbyrdes og for hinanden, således at skolen er et godt og trygt sted at være. Dette gælder både i de skemalagte undervisningsblokke og i aktiviteter på eller udenfor skolen f.eks. i forbindelse med ekskursioner, studie– og udvekslingsrejser.

For elevernes vedkommende betyder det
at eleverne altid skal overholde almene normer for god orden og samvær og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og skolens ansatte.

at eleverne skal tage ansvar for sin egen adfærd og tage hensyn til deres medmennesker i såvel undervisningssammenhænge som i sociale sammenhæng. 

at eleverne har pligt til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger, som skolen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for  at opretholde eller genoprette god orden på skolen  at udvise respekt for hinandens privatliv på de sociale medier, SMS og mail ved ikke at poste eller dele billeder, tekst og andet materiale, som kan opfattes krænkende (jf. skolens antimobbestrategi i bilag a). 

at anvende skolens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

at vise ansvarlighed over for skolens inventar og bygninger og behandle disse samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt.

at aflevere bøger i overensstemmelse med skolens regler.

at rydde op efter sig i klasselokalerne samt i kantine og øvrige fællesarealer og sørge for, at stolene bliver sat op på bordene efter sidste undervisningsblok.

at undervisningsmateriale må kun deles på skolens interne platforme og derfor ikke distribueres via andre digitale medier.

at overholde skolens brugerpolitik vedr. IT, således at misbrug ikke finder sted fx ulovligt download, lagring eller distribution på skolens netværk og udstyr (bilag b).

at følge lærerens anvisninger vedr. brug af computere og telefoner i undervisningen at følge skolens rygepolitik, dvs. at rygning, herunder e-cigaretter og snus, ikke er tilladt på skolens grund.

at der under ingen omstændigheder må medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer på skolen, ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Det gælder ved fester, ekskursioner og øvrige skoleaktiviteter uden for skolen. Efter rektors tilladelse er øl og vin tilladt ved fester og særlige lejligheder. Skolen kan anmode eleven om frivilligt at medvirke til en test for alkohol eller andre rusmidler.

at følge skolens regler for opførsel i forbindelse med studieture og ekskursioner jf. skolens ”Retningslinjer vedrørende ekskursioner, herunder studierejser” (bilag c)

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd, som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Aarhus Katedralskole

Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler herunder ved prøver kan skolens ledelse efter situationens alvor iværksætte:

1. Mundtlig påtale 

2. Skriftlig advarsel 

3. Udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter

4. Bortvisning i en kortere eller længere periode i indtil 10 dage på et skoleår. Under bortvisningen registreres fravær.

5. Tilbageholdelse af private genstande, herunder mobiltelefon eller lignende i op til et døgn – også selv om det ligger ud over undervisningstiden

6. Bortvisning til en anden skole med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der

7. Bortvisning fra skolen (udskrivning) i særligt graverende tilfælde 


Midlertidig bortvisning og betingede sanktioner

I visse situationer kan skolens ledelse beslutte, at en elev midlertidigt som en foreløbig foranstaltning bl.a. mens en sag undersøges nærmere, ikke må være tilstede på skolen (midlertidig hjemsendelse) eller kun må være til stede i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til skolen). Eleven får ikke fravær i disse tilfælde.

Det drejer sig om situationer, hvor ledelsen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen eller hvor det anses for påkrævet for en umiddelbar opretholdelse af orden og svær på skolen.

En sanktion kan gøres betinget af, at eleven ikke igen overtræder studie- og ordensreglerne, evt. i en nærmere fastsat periode. Ligeledes kan en sanktion gøres betinget af nærmere vilkår som er pædagogisk begrundet som fx at en skade udbedres eller at eleven og evt. andre forurettede elever gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

 

2. Regler for elevers pligt til aktiv deltagelse i undervisningen - studieregler

Fraværsreglerne har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen – samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø:

Eleverne har pligt til fremmøde til den del af undervisningen, der kræver tilstedeværelse. Det gælder uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner, studieture eller lignende.

Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning efter lærerens anvisning, herunder i selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

Eleverne har pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. For sent afleverede opgaver /manglende opgaver registreres som ”ikke afleverede”. Eleverne har dog en ekstra chance pr fag pr år i form af en udsættelse, ny frist aftales med læreren. Når opgaven afleveres efter aftale, godskrives opgaven. Læreren opfordrer eleven til at benytte lektiecaféen. Ved yderligere skriftlige fravær henvises til studievejleder med henblik på at afdække årsager til fraværet og sætte ind med støtte om nødvendigt. Samtidigt kører den almindelige forsømmelsesprocedure. Opgaver, der afleveres for sent, skal stadig rettes af læreren.

Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende og skal aflægge det i bekendtgørelsen fastsatte antal eksamener.

I begyndelsen af hver blok registreres fremmøde og fravær. Elever, som ikke deltager i hele blokken, noteres fraværende for en hel blok. Teamlærerne og ledelsen følger hver måned udviklingen i elevernes fravær og eleverne kan selv løbende kontrollere fraværet i Ludus. Hvis eleven ikke er enig i de registrerede fravær, skal han/hun henvende sig til den pågældende lærer, der i tilfælde af fejl kan foretage rettelser.

Ved fravær skal eleven i Ludus angive årsagen til fraværet. Det gælder både planlagt fravær som f.eks. en rejse med familien, tandlægebesøg, deltagelse i skoleekskursion og elevrådsarbejde samt ikke planlagt fravær som for eksempel sygdom. 

Mht. retningslinjer for fravær: I første omgang ses der udelukkende på omfanget af fravær, dvs. en kombination af fraværsprocent og antal blokke hhv. antal skriftlige afleveringer. Først i anden omgang inddrages fraværsårsager. Fraværsreglerne gælder i alle fag.

I enkelte tilfælde kan en elev dog fritages for dele af undervisningen uden at blive registreret som fraværende. Aarhus Katedralskole kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen anmodede lægeerklæring.

Regler vedr. begrænset deltagelse i idræt:
1. Ved begrænset deltagelse i idræt forstås begrænset deltagelse i den praktiske del af idrætsundervisningen.

2. Ved begrænset deltagelse kræves en lægeerklæring med tydeligangivelse af, i hvilket omfang og i hvilken periode den begrænsede deltagelse er gældende. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringen.

3. Elever med begrænset deltagelse har mødepligt til idrætstimerne og deltager i den praktiske idræt i det omfang, det er muligt. Disse elever kan også arbejde med fagets teoretiske emner og kan bidrage med bl.a. oplæg, analyser og notetagning.

4. Eftersom elever med begrænset deltagelse har mødepligt, registreres fravær som i de øvrige fag, dvs. hvis eleven ikke er til stede, føres vedkommende fraværende.

5. Idrætslæreren vurderer, om der er grundlag for at give en karakter til elever med begrænset deltagelse.

6. Disse regler gælder ikke elever, som er fritaget for idræt i hele gymnasieforløbet, idet de i stedet for idræt skal have et andet fag på C-niveau.

Ved deltagelse i elevrådsarbejde og skoleudvalgsmøder (Pædagogisk udvalg og elevaktivitetsudvalg) samt ved faglige ekskursioner slettes elevens fravær fra den almindelige undervisning.

 

Regler i forbindelse med prøver og eksamener

Eleven har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende, og skal aflægge det i bekendtgørelsen fastsatte antal eksamener. 

Eleven skal overholde regler i forbindelse med prøver og eksamener, herunder regler for brug af hjælpemidler, regler for brug af computere og regler i tilfælde af sygdom: Sygdom ifm. prøver og eksamener skal meddeles kontoret hurtigst muligt. Der kræves en lægeerklæring ifm. sygemelding til eksamen og årsprøver. 

Advarsler og sanktioner i forbindelse med fravær 

Skolen griber ind over for fravær efter nedenstående procedure. Det beror dog på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvordan skolen præcist reagerer med nedenstående advarsler og sanktioner.

Elever med skriftligt fravær henvises til studievejleder med henblik på at afdække årsager til fraværet og sætte ind med støtte om nødvendigt. Samtidigt kører den almindelige fraværsprocedure. 

Særlige forhold, som har indflydelse på fremmødet og aflevering af skriftlige afleveringer, skal skolen løbende orienteres om. 

For fravær både hvad angår fysik fravær og manglende skriftlige afleveringer følges følgende procedure for advarsel og sanktioner:

1) Mundtlig påtale
Fravær: Ved fysisk fravær over 5% og/eller ved flere manglende afleveringer modtager eleven en mundtlig påtale i form af en samtale med en teamlærer eller en uddannelsesleder med en opfordring til at bringe fraværet ned. Dato for samtalen registreres i Ludus. Dette gælder specielt elever med sporadisk fravær og elever med fravær uden angivelse af fraværsårsag. Ved 2-3 dages fravær pga. af sygdom udsættes den pædagogiske tilrettevisning til evt. yderligere fravær.

2) Skriftlig advarsel
Fravær: Den skriftlige advarsel er skolens formelle påmindelse om at bringe fraværet ned. Denne advarsel gives primært på baggrund af objektiv registrering af fravær (fravær/manglende skriftlige opgaver), dvs. at der kan gives en skriftlig advarsel, selvom fraværet skyldes sygdom. Advarslen gives ved aktuelt fravær over 5 % og/eller ved fravær i enkeltfag på over 10%. Den gives i forbindelse med en samtale med rektor eller en uddannelsesleder og skal underskrives af eleven eller forældrene, hvis eleven er under 18 år.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. 

3) Henvisning til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det 
     pågældende klassetrin
Fortsatte fravær udløser normalt sanktionen ”eksamen i alle afsluttende fag”, dog kan der i enkelte tilfælde tages specielle hensyn. Hvis eleven ved den endelige vurdering i foråret har nedbragt sit fravær væsentligt, vil sanktionen kunne trækkes tilbage, dog ikke hvis sanktionen er givet efter den 1. marts. Ved sanktionen ”eksamen i alle afsluttende fag” gives ikke årskarakter i eksamensfagene.

4) Bortvisning
Ved fortsat fravær: Bortvisning til en anden skole med henblik på at eleven gennemfører sin uddannelse der, eller i særligt graverende tilfælde bortvisning fra uddannelsen. Eleven har dog mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen som enkeltfagsstuderende. 

5) Retten til at modtage SU
Hvis skolen vurderer, at en elev ikke er studieaktiv bortfalder retten til Statens Uddannelsesstøtte ifølge bekendtgørelsen om SU (gælder for elever over 18 år). Dette sker normalt ved aktuelt fravær over 15% og ved fravær i enkeltfag på over 25%. Udbetalingen af SU standses, indtil eleven igen er studieaktiv. Der indgås en kontrakt med eleven, hvoraf betingelser for at generhverve SU fremgår. Klagereglerne for dette følger af SU-bekendtgørelsen.

3. Snyd
Som en del af introduktionsforløbet i 1g bliver eleverne orienteret om problemer og konsekvenser med hensyn til snyd.

Det opfattes blandt andet som snyd, hvis en elev helt eller delvis skriver af fra andre opgavebesvarelser, fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig.

Ved snyd med skriftlige opgaver bedømmes opgaven med karakteren -3 og klasseteamet giver eleven en skriftlig pædagogisk påmindelse, der lægges i klasserådskonferencen og i Ludus.

Ved gentaget snyd giver rektor eleven en skriftlig advarsel. Advarsler givet på grund af snyd bortfalder ikke i løbet af elevens gymnasietid.

Hvis eleven igen gribes i snyd skal eleven aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning.

I særligt graverende tilfælde kan eleven bortvises fra skolen.

Snyd i forbindelse med bekendtgørelsesfastsatte opgaver
Ved snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historieopgaven eller ved snyd ved årsprøver erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave eller om eleven skal gå det pågældende klassetrin om.

Snyd i forbindelse med eksamen
Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende eksamen, og eleven kan tidligst gå til eksamen i det pågældende fag i den følgende eksamenstermin. 

 

4. Oprykning

Oprykning af en elev til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Dette indebærer også, at eleven afleverer skriftlige opgaver, som skal bruges ved evaluering.

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Eleven har krav på oprykning, hvis eleven har mindst 2,0 i et uvægtet gennemsnit af standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning og de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, prøverne i ap og nv samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår.

Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 ved afslutningen af skoleåret, kan eleven nægtes oprykning, hvis det vurderes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. 

 

5. Klage

Elever – og forældre, hvis eleven er under 18 år – kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne og oprykning til næste klasse. Klageinstansen er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet jf. reglerne om klageadgang i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Hovedreglerne for klageadgang er således: Klagen indgives inden 10 dage (dog 5 dage ved skriftlige advarsler) efter afgørelsen til rektor. Hvis klagen ikke imødekommes, kan rektor give en udtalelse om klagen. Rektors udtalelse om klagen sendes til eleven, så denne er modtaget senest 7 dage efter modtagelse af klagen, hvorefter eleven inden for en frist på 5 dage kan fremkomme med sine bemærkninger til rektors udtalelse. Rektors udtalelse og bemærkningerne hertil vedlægges klagen til undervisningsministeriet, der sendes senest efter 4 dage skolen har modtaget elevens eventuelle bemærkninger eller efter udløbet af fristen for at fremkomme med bemærkninger. Se de fulde klageregler i Bekendtgørelse om studie – og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser §11.

Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning medmindre skolen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, træffer beslutning herom.