Covid-19 retningslinjer

 

Alle elever og ansatte er blevet grundigt informerede om retningslinjerne, og vigtigheden af at disse overholdes. 

Nedenfor har vi samlet de forholdsregler og initiativer, Aarhus Katedralskole har sat i værk, som respons på den nuværende COVID 19 situation. Listen opdateres løbende. 

Opdateret d. 28. oktober
2020

Gældende for alle på skolen

Alle skal følge de gængse regler for at forebygge udbredelse af Covid 19: vaske hænder, spritte af, holde afstand, nyse/hoste i ærmet, blive hjemme, hvis man har symptomer på smitsom sygdom – samt følge skolens anvisninger for omgang på skolens område.  

Gældende fra torsdag d. 29. oktober skal alle der færdes på skolen bære mundbind uden for undervisningen.

 Ved sygdom:

 • Hvis man bliver sygemeldt med Covid 19 skal dette meddeles til skolens ledelse
 • Ingen med Covid 19 symptomer må komme på skolen, og man skal lade sig teste
 • Hvis man er sygemeldt med Covid-19 må man først komme på skolen igen når man er rask, dvs har været uden symptomer i 7 dage eller har en negativ coronatest
 • Alt andet sygefravær registres som vanligt

Ved kontakt med en smittet:

Er man nær kontakt til en konstateret smittet person, skal man isolere sig, blive hjemme fra skole, og lade sig teste 2 gange indenfor den kommende uge i henhold til sundhedsmyndighedernes anvisninger. Man må komme i skole igen, hvis 1.test er negativ, men skal stadig også tage 2.test.  

Hvem er nær kontakt (Ref. Styrelsen for patientsikkerhed):

 • En person, der bor sammen med en der har fået påvist ny coronavirus
 • En person der haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person der har haft tæt ”ansigts-til-ansigts” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

Advisering i tilfælde af Corona-udbud

Alle elever og medarbejdere opfordres til at downloade Sundheds-og ældreministeriets smittestop-app: https.//smittestop.dk 

Procedure hvis ledelsen får informationer om elev er smittet med COVID 19:

 • Den smittede isoleres iht gældende forskrifter og må ikke komme i skole.
 • Der etableres et overblik over, hvem den smittede har været i tæt kontakt med på skolen. Det kan være: stamklasser, valghold, særlige områder med elever/lærere der kan afgrænses.
 • Eventuelt vil elevens klasse, valghold og lærere blive hjemsendt, og skole vil evt. kræve en negativ test, før fremmøde kan genoptages. Såfremt læreren ikke er syg, fortsættes undervisningen virtuelt for de elever der ikke er syge.

Afdækningen foretages med udgangspunkt i det konkrete tilfælde, så man kan forholde sig til omfanget af deres kontakt med den smittede. I dialog med dem, der har været i kontakt med patienten, vurderes det, om der skal Corona-testes. 

Generelt

Hverdagen og undervisningen

Angående elevers færdsel på skolen i frikvarterer

 • Man skal ved færdsel på skolen holde 1-1,5 meter afstand til alle
 • Man skal følge de pilemarkeringer der angiver i hvilken retning man skal bevæge sig på trapper og på gange. Dvs alle skal holde til højre.
 • Elever skal ved ankomst til skolen benytte den indgang til skolegården der ligger tættest på det lokale man skal undervises i.
 • I kantinen benyttes indgang og udgang – følg pilene
 • Elever skal i frikvarteret opholde sig i lokalet eller udendørs den pausezone der knytter sig til det lokale man efterfølgende skal have undervisning i, samt benytte porten i denne zone:
  • Ved undervisning i R-bygning og H-bygningen: Rød zone foran R-bygning. Benyt hovedporten
  • Ved undervisning i F-lokaler, samt Ny bygning: Ny zone foran N-bygning. Benyt porten ved gul bygning
  • Ved undervisning i Skolebakke lokaler: Gul Zone foran S-bygningen. Benyt porten ved M-bygningen

 

Forholdsregler i undervisningen

Alle hold undervises i ét lokale, men med indskærpelse af nedenstående forholdsregler

 • Alle skal spritte hænder straks ved ankomst på skolen
 • Alle skal spritte hænder inden de går ind i et lokale, samt når et lokale forlades. Der er opsat spritdispensere på hele skolens område. Derudover opfordres alle til at medbringe egen spritflaske.
 • Ved undervisning på valghold bør elever fra samme klasse sidde sammen
 • Elever i samme klasse skal fortrinsvist arbejde i faste grupper i alle fag
 • Ved tavleundervisning skal der være op til 2 meters afstand mellem lærere og elever
 • Ved sang skal der være 2 meters afstand mellem de syngende
 • Der luftes grundigt ud i alle pauser

Ved laboratorieforsøg

 • Briller og andet udstyr sprittes af efter og før brug
 • Elevers færden i laboratoriet begrænses mest muligt – fx opstiller læreren øvelsesudstyr 
 • Ekstra opmærksomhed på vask af kitler, fx kitler hvor der hostes i ærmet skal straks til vask
 • Elever på A/B kemi- og biotek hold der ønsker at benytte egne kitler, sørger selv for indkøb af kitler

Hjemsendte elever 

Elever der er hjemsendte med mistanke om smitte/raske smittede skal deltage i undervisningen hjemmefra som forudsætning for tilstedeværelse i undervisningen (ikke fravær).

Eleven har medansvar for at sikre deltagelse i undervisningen ved:
1) at informere sine lærere via Teams
2) via anden elev at etablere virtuel kontakt til undervisning i undervisningssituationer det er muligt. 

Læreren sikrer at undervisningsmaterialet er tilgængeligt via Teams/klassenotensbogen/Ludus, så det kan tilgås af evt hjemsendte elever, ligesom læreren sikrer at eleven i et vist omfang deltager i undervisningen, og registrerer fravær.  

Efter ophold i udlandet 

Har man som elev eller medarbejder været i udlandet i et af de lande, der i Udenrigsministeriets rejsevejledning er gule, kan man møde i skole umiddelbart efter opholdet.  

Har man som elev eller medarbejder været i et udland der i i Udenrigsministeriets rejsevejledning er orange skal man gå i karantæne. 

Har man opholdt sig i et land, der var gult ved udrejse, men under opholdet skiftede til orange, skal man lade sig teste straks efter hjemkomsten, og blive hjemme til (negativt) svar foreligger.

DSC 0203
DSC 0196