Referat af bestyrelsesmøde

REFERAT af BESTYRELSESMØDET

mandag den 25. november 2019 kl. 16.30 -18.30

Til stede: Henning Kærsgaard (HKÆ), Kristian Thorn (KRT), Marc Perera Christensen (MPC), Lisanette Qvortrup (LIQ), Jens Hansen (JHA), Ditte K. Nørtoft Nielsen (DN), Maiken Baltzer Løsmar (LØ), Anna Kirstine Traasdahl Møller (AKM), Alexander Bjerremann Petersen (ABP), Lone Eibye Mikkelsen (LE), Anders Ølsgaard Larsen (AL, referent)

Afbud: Nete Bechmann (NBE).

 

REFERAT

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev underskrevet og godkendt.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen

Ansættelse af ny vicerektor

LE: Bo Møller tiltræder 1/12 som ny vicerektor. Han kommer fra en stilling som vicerektor på Horsens HF og VUC. Før det har Bo været lærer på Favrskov Gymnasium.

Kapacitetsdrøftelserne i regionen

LE: Skolerne melder deres endelig kapacitet ind til regionen i december, hvorefter rådet for regional udvikling og derefter regionsrådet behandler spørgsmålet og ultimo januar træffer regionsrådet beslutning om en eventuel indstilling til ministeren, det skal træffe endelig beslutning. Tre forskellige problematikker indgår i regionsrådet drøftelser a) faldende elevtal i nogle dele af regionen, b) fordelingen af to-sprogede og c) en problemstilling om oplandsgymnasierne i f.h.t. by-gymnasierne.

Der bliver udstedt en etårig ændring af optagelsesbekendtgørelse, som giver det enkelte fordelingsudvalg mulighed for at indføre særlige fordelingsregler ved det kommende optag med henblik på at løse udfordringer af faglige, pædagogisk eller social art ved elevsammensætningen på en skole, hvis alle i udvalget er enige om dette. Dette skal ske inden d. 8.1. Den enkelte skole med problemer kan dog klage til regionsrådet over fordelingsudvalgets afgørelse. Rådet skal herefter fastsætte fordelingsreglerne.

Indbetaling af feriepenge

LE: Som det ser ud p.t. kan skolens likviditet bære, at indbetalingen foretages i en samlet indbetaling. Dette anbefales af skolens revisorer. Dog er de endelige konditioner for indbetalingen endnu ikke kendte. Vi afventer præcis information om eventuelle statslige lånemuligheder

og hvordan indbetalingen skal foregå inden den endelige beslutning træffes.

Røgfri skole- og arbejdsdag

LE: Efter planen er skole-og arbejdsdagen røgfri fra august 2020. Alle ungdomsuddannelser i Aarhus Kommune samt en række EUD-uddannelser og SOSU-uddannelsen er med i tiltaget. Planen har været behandlet i skolens Samarbejdsudvalg, hvor der var tilslutning også fra medarbejderne. Der har været et stort forberedende møde med rektorer og elevråd fra alle skoler. Aarhus Kommune vil tilbyde rygestopkurser. Elevrådet har på sit sidste møde arbejdet med forslag til frikvartersaktiviteter, der ansporer fælles aktiviteter for klasserne.

Musical

Årets musical ’Cirkus Magnifique’ har haft premiere og sidste forestilling er den 28/11.                 

Julebazar

Skolens traditionsrige julebazar afholdes 6/12 fra kl. 14.00.

 

 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019. Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE gennemgik det udsendte bilag. Det forventes, at budgettet overholdes. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

 

 1. Orientering om skolens økonomiske situation. Bilag 2.

LE redegjorde for bilaget. Omprioriteringsbidraget er blevet afskaffet. Pris og lønreguleringen er sat til 1,4%, og er dermed lavere end de aftalte lønstigninger på gymnasieområdet hvilket skyldes en niveaukorrektion fra Finansministeriet. Der er besparelser på 0,7% på fællesudgiftstaksterne som følge af statens indkøbsprogram fase 13. Endvidere er der udmeldt en mindre dispositionsbegrænsning, ca. kr. 50.000, for 2019.

Siden bilaget blev udsendt har man vedtaget, at de almene gymnasier skal bidrage med en bruttobesparelse på ca. 35 mio. kr. til finansiering af FGU. I besparelsen indgår også en omfordeling mellem skolerne i form af en forhøjelse af udkantstilskuddet og det sociale taxameter. Aarhus Katedralskole modtager hverken udkantstilskud eller socialt taxameter, og skal derfor bidrage mere. Til gengæld er der grund til at glæde sig over, at tilskuddet til fredede skoler bibeholdes. Planerne om et annonceret henvisningstaxameter udsættes til 2021 – også med henblik på at finansiere FGU.

Der er lavet budgetforslag med to scenarier, et med et kapacitetsloft på 10 klassers optag pr. år og et med uændret kapacitet med optagelse af 11 klasser i pr. år. Der kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes afskedigelse af fastansatte, hvis vi bliver pålagt et kapacitetsloft.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Forslag til flerårsbudgetter for perioden 2020–2022. Orienteringspunkt. Bilag 3.

LE orienterede om flerårsbudgetterne. I forhold til sidste år betyder afskaffelsen af omprioriteringsbidraget, at der ikke er store uudmøntede besparelser på budgettet, hvilket er glædeligt. I forlængelse af punkt 5 mangler der dog udmøntning af nye besparelser, da vi skal finansiere FGU.

Der er ved beregningen af forventet statstilskud taget udgangspunkt i taksterne fra finanslovforslaget 2020 og den forventende udvikling i klassetal/elevtal er indregnet. Lønudgifterne til undervisningens gennemførelse er reguleret i forhold til forventet klassetal. Der er dog regnet med en lidt mindre årsværksnedgang end normalt for at sikre mere tid til undervisningen igen på basis af de forventede forbedrede økonomiske vilkår. Bestyrelsen var positive over for dette og tog orienteringen til efterretning.

 

 1. Forslag til budget 2020. Beslutningspunkt. Bilag 4.

Efter en gennemgang vedtog bestyrelsen de to forslag til budget 2020. Der vil blive fremlagt et revideret budget på næste bestyrelsesmøde, hvis finansloven som forventet ændrer på forudsætningerne for de fremlagte budgetter.

 

 1. Studieretninger og valgfagsudbud for skoleåret 2020-2021. Beslutningspunkt. Bilag 5.

LE gennemgik det vedhæftede bilag, der også indeholder tal for elevernes valg i de foregående år som grundlag. Jokeren ved årets valg af studieretninger var, at der kun er 10 klasser i stedet for 11 og at det var første år med den nye studieretning med Design og Arkitektur A + Matematik A.

97% af eleverne fik opfyldt deres studieretningsønske. Vi foreslår at dette års studieretningsudbud fastholdes for den kommende årgang. Men får skolen permanent 10 spor skal udbuddet trimmes.

Det foreslås, at udbuddet af andet fremmedsprog og kunstneriske fag fastholdes. I forhold til valgfag foreslås det, at fagene biologi C, naturgeografi C, musik C og design og arkitektur C ikke længere udbydes som valgfag, da de vælges af meget få elever. Alle fag indgår dog stadig i studieretningerne eller som bundne naturvidenskabelige fag.

DN bemærkede, at den generelle tendens kan sammenfattes som en relativ fremgang for musik og tilbagegang for naturvidenskab og samfundsfag. KRT var bekymret for nedgangen inden for naturvidenskab og så gerne tiltag, der ændrer dette fx via karrierelæring. LE bemærkede, at den nye studieretning med design og arkitektur på A-niveau og matematik på A-niveau også peger mod naturvidenskabelige studier og glædede sig over, at vi i modsætning til de fleste andre skoler har 2 sproglige studieretningsklasser.

JHA: Den nye studieretning er et scoop for skolen og at 25 elever har valgt den er glædeligt.

Forslaget blev herefter vedtaget.

 

 1. Forslag til lønpolitik for ledelsen. Beslutningspunkt. Bilag 6.

HKÆ fremlagde forslaget. Bestyrelsen vedtog, at der skal tilføjes en passus omkring ledelsens opgave med at omsætte bestyrelsens beslutninger til praksis og desuden skal kursus- og udviklingsperspektivet for den enkelte leder tilføjes. Bestyrelsen undrede sig over, at ordet bonus indgik i lønpolitikken og mente, at engangshonorering var mere præcist. Det er dog ordet bonus, der nævnes i den nye cheflønsaftale.

HKÆ og LE justerer ordlyden i lønpolitikken og fremlægger den på næste bestyrelsesmøde.

Med disse tilføjelser blev forslaget vedtaget.

 

 1. Orientering om arbejdet med den nye chefaftale på skolen v. formand Henning Kærsgaard

HKÆ orienterede om status på lønforhandlinger med LE og skolens nye vicerektor.

 

 1. Næste møde

Det blev vedtaget, at næste møde flyttes og afholdes d. 28.1.2020 kl. 16.00.

 

 

Referent AL / 28.november 2019

Tiltrådt af rektor

Tidligere referater

Vi skriver altid et referat til vores bestyrelsesmøder. Vil du læse nogle af de tidligere?

Så klik lige her
28
11