Referat af bestyrelsesmødet

Onsdag den 28. maj 2019 kl. 17.30 -19.30

Til stede: Henning Kærsgaard (HKÆ), Kristian Thorn (KRT), Jens Hansen (JHA), Nete Bechmann (NBE), Ditte K. Nørtoft Nielsen (DN), Maiken Baltzer Løsmar (LØ), Anna Kirstine Traasdahl Møller (AKM), Alexander Bjerremann Petersen (ABP), Lone Eibye Mikkelsen (LE), Arne Frier (AF).

Afbud: Marc Perera Christensen (MPC), Lisanette Qvortrup (LIQ).

Referat 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev underskrevet og godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

3. Præsentation af 3 projekter
Skolens nye studieretning med Design og Arkitektur
Lektor Lærke Aarup Pedersen præsenterede indhold og udfordringer i forbindelse med den nye studieretning

Talentprojekt med fransk gymnasium
Astrid Marie Forsberg Thysk og Jonas Bjerre Jensen fortalte om deres ophold i Nice og deres møde med det franske skolesystem.

Makerspace på Aarhus Katedralskole
Lektor Morten Winther Bülow orienterede om opbygningen og mulighederne for skolens Makerspace. Her får eleverne mulighed for at afprøve innovative praktiske løsninger på problemer.

4. Siden sidst på skolen v. rektor
Herunder orientering om resultatet af elevfordelingsprocessen
  • Vi har afholdt den årlige forårskoncert i år også med kunstudstilling
     og Dronningeballet med spisning og Les lanciers
  • 3.g eleverne har haft sidste skoledag, og skriftlig eksamen er startet
  • Alle 1.g elever har været med i ”Ind i sproget” med en række
     eksterne oplægsholdere.
  • Vi har afholdt arrangement for vore alumner. Her var der mulighed
     for at se skolen og høre oplæg om skolen i dag, skolens historie og
     møde nuværende elever. Desværre var fremmødet begrænset, men
     vi vil gøre det igen næste år.
  • Fordelingen af skolens ansøgere er nu afsluttet i fordelingsudvalget.
     Vi har flyttet ca. 80 elever til andre gymnasier, det har ikke 
     været en let proces. 
  • Aarhus Private Gymnasium lukker på grund af økonomiske
     vanskeligheder. Eleverne fordeles af ministeriet på gymnasierne i
     Aarhus. Vi modtager et lille antal elever fra skolen.
  • To lærere går på pension i år. Vi har fastansat én ny lærer og nogle
     årsvikariater på grund af lærere med orlov.
  • Vi skal afholde optagelsesprøver primært for ansøgere fra prøvefri
     efterskoler og kun få, der ikke er uddannelsesparate.

5. Budgetopfølgning 1.kvartal 2019. Bilag 1.
AF gennemgik det udleverede bilag. Herefter blev budgetopfølgningen for 1. kvartal taget til efterretning.

6. Kapacitetsfastsættelse for næste skoleår. Bilag 2
LE: Vores kapacitetsnedsættelse i år var midlertidig. Situationen i Aarhus er ikke forbedret, det bliver svært at finde løsninger. Regionsrådet erkender ikke den specielle situation i Aarhus. Det er vigtigt med et fortsat samarbejde. Det er meget usikkert, hvad der kan komme af politiske indgreb.
Efter en drøftelse af mulige konsekvenser for skolen var der enighed om at fastsætte skolens kapacitet 1.g for skoleåret 2020/21 til 11 klasser svarende til 325 elever.

7. Forslag til kvalitetsplan på Aarhus Katedralskole med målsætninger for skoleåret 19-20. Bilag 3.
LE: Kvalitetsplanen er på årets handlingsplan. Ministeriet har udstukket rammerne. Vi arbejder med kvalitet inden for mange områder. Disse har vi her samlet på et sted for at få overblik. Der er krav om: skriftlig selvevaluering og opfølgningsplan, årshjul, beskrivelse af hvordan vi involverer personale og eleverne i processen, arbejde med og opfølgning på den årlige ETU.
VI evaluerer efter det første år og vurderer, hvad der eventuelt skal ændres. Vores organisationsplan er opdateret, og vi har lavet et forslag til årshjul. SU har tilsluttet sig forslaget.
Bestyrelsen diskuterede oplægget og konkluderede, at det er en fin plan med ambitiøse mål. Det kunne være fint, hvis der noteres nuværende niveauer, hvor det er muligt. Fremadrettet opfordres til at der fokuseres mere på kvalitetsudvikling i forhold til kvalitetssikring.

8. På vej mod en røgfri skole- og arbejdsdag. Oplæg v. rektor.
LE orienterede om et samarbejde mellem de gymnasiale uddannelser i Aarhus, hvor der skal arbejdes for røgfri skoledage fra august 2020. Vi har på skolen opbakning fra SU. Elevrådet skal inddrages i processen men det er bestyrelsen og ledelsen, der skal træffe beslutningen. Det er planen, at elevrådene fra de forskellige institutioner skal mødes og arbejde med problematikken. Vi har røgfri på skolens matrikel og røgfri fester. Bestyrelsen finder, at det er vigtigt med dialog. Det er en fin løsning, at alle ungdomsuddannelser er med. Bestyrelsen udtrykte tilslutning til projektet.

9. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet.
Formanden orienterede om indholdet i den artikel, han havde udarbejdet til årsskriftet.

10. Forslag til datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. Bilag 4.
Forslaget til mødedatoer blev diskuteret og følgende datoer blev aftalt:
September (16.09.19)
November (25.11.19) 
Januar (23.01.20)
April (1.04.20)  
Maj (28.05.20)
 
11. Evt.
JHA opfordrede til at overveje muligheden for andre løsninger på fordelingsproblematikken.


Referent AF / 6. juni 2019
 
Tiltrådt af rektor

Tidligere referater

Vi skriver altid et referat til vores bestyrelsesmøder. Vil du læse nogle af de tidligere?

Så klik lige her
28
11