Referat af bestyrelsesmøde

   

REFERAT af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 17. november 2020 kl. 16.00-18.00

Tilstede: Henning Kjærgaard, Lone Eibye Mikkelsen, Claus Grambo Larsen, Jens Hansen, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen, Marc Perera, Sølve Frida Hofmann Gasser, Maiken Løsmar, Laura Staberg Larsen, Britta Meyer Larsen (referent).

Tilstede virtuelt: Kristian Thorn.

Afbud: Nete Bechmann.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Siden sidst på skolen v. rektor

LE orienterede:

 • 150 elever har været Røde kors i årets indsamling. Dette høje antal indsamlere kvalificerede skolen til at deltage i en lodtrækning som vi vandt. Præmien var besøg af en Hjemme-is bil der besøgte skolen d 20.11.
 • COVID-19 situationen, så oplevede vi en stigning i smittetallet efter uge 42. Vores erfaring fra smitteopsporingen er, at det ikke er på skolen eleverne bliver smittet. En mobil testenhed besøgte skolen i uge 44 og testede 660 elever og ansatte. I denne test blev der konstateret én smittet. Der opleves blandt elever stor påpasselighed og respekt for at alt hvad vi foretager os på skolen, samt uden for skoletid, afvikles under COVID-19 sikre forhold.
 • Vi gennemfører som hidtil fællestimer, men i den form hvor der streames fra festsalen til klasselokaler. Der planlægges julehygge klassevist samt juleafslutningen som vi plejer med besøg i Domkirken.
 • Elever hjemmesendte pga. COVID årsager skal i henhold til UVMs retningslinjer tilbydes undervisning. Dette løser vi med hybrid virtuel undervisning, og det giver visse udfordringer for både lærere, elever på klassen og elever hjemme. Pr 23.11. implementerede vi reviderede retningslinjer med henblik på at støtte den bedst mulige gennemførsel af undervisningen for alle parter.
 • Intro-og brobygning elevers besøg på ungdomsuddannelserne dette skoleår er aflyst. Der arbejdes nu på at udarbejde andre former for brobygning fx en virtuel model, besøg på grundskolerne el.lign.
 • Informationsmøder for 8.klasses elever og forældre blev afviklet med streaming. Dette fungerede fint, og vi fik meget positive tilbagemeldinger fra elever og forældre.
 • Orienteringsaftenen i januar: Vi er i gang med at planlægge form og indhold der kan afvikles indenfor COVID-19 retningslinjerne.
 • Pr 1.11.20 er Thue Thesbjerg ansat som ny uddannelsesleder.
 • Ansættelsesproces med ny vicerektor er gået i gang med jobopslag i november og ansættelse pr. 1.3.21.
 • I uge 46 havde vi besøg fra Arbejdstilsynet. Der var ros til skolen og en grøn smiley.
 1. Status på fastsættelse af kapacitet for næste skoleår.

LE orienterede om regionsadministrationens to forslag med kapacitetsfastsættelse på hhv 9 og 10 klasser og takkede bestyrelsen for bidrag til høringssvaret. Forslaget behandles i regionsrådet d 16.12.20 Undervisningsministeren skal herefter afgøre eventuelle indstillinger fra regionen om kapacitetsnedsættelser.

 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2020. Orienteringspunkt. Bilag 1.

LE orienterede om budgetopfølgningen. Det forventes, at der, set i lyset af det lavere aktivitetsniveau på grund af corona-situationen, kan forventes et større overskud end det budgetterede. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

 1. Orientering om skolens økonomiske situation – herunder drøftelse af skolens økonomiske situation i forhold til en eventuel permanent kapacitetsnedgang. Bilag 2.

LE orienterede om skolens økonomiske situation. Der er i år ikke store pålagte besparelser i budgettet. Størrelsen på den varslede besparelse på markedsføringsudgifterne er endnu ukendt. Der er pga. den ikke afgjorte kapacitetsfastsættelse, lagt to budgetter ud fra opstart af hhv 10 og 9 klasser. Med 10 klasser afskedigelser ikke udelukkes, og med 9 klasser er sandsynligheden for afskedigelser stor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen drøftede herefter skolens økonomiske situation og mulige besparelsesområder. Bestyrelsen er enige om, at det ikke er ønskværdigt, at der spares på undervisnings- og efteruddannelsesområdet, men at der fokuseres på muligheder med bygningsmassen samt alternative indtægtsmuligheder.

Der vil blive arbejdet videre med de forskellige løsningsmodeller.

 1. Forslag til flerårsbudgetter for perioden 2021– 2023. Beslutningspunkt. Bilag 3.

LE orienterede om flerårsbudgetter med hhv 10 og 9 klasser. I begge budgetter bliver der tale om en årsværksnedgang. Bestyrelsen godkendte forslaget.

 1. Forslag til budget 2021. Beslutningspunkt. Bilag 4.

LE orienterede om budgettet med henholdsvis 10 og 9 klasser. Bestyrelsen godkendte forslagene.

 1. Studieretninger og valgfagsudbud for skoleåret 2021-2022. Beslutningspunkt. Bilag 5.

LE orienterede om studieretninger- og valgfagsudbuddet for skoleåret 21-22. Der udbydes de samme 13 studieretninger som blev udbudt i skoleåret 20-21. Hensigten og ønsket er at sikre et bredt og varieret studieretningstilbud der også kan give hensigtsmæssige klassedannelser. Bestyrelsen diskuterede søgemønstre på studieretningerne, samt nødvendige tilpasninger hvis kapacitetsfastsættelsen permanent vil pege på færre klasser i fremtiden. Bestyrelsen vedtog forslaget.

 1. Forslag til en finansiel strategi for Aarhus Katedralskole. Bilag 6.

LE præsenterede forslaget til en finansiel strategi for Aarhus Katedralskole. Bestyrelsen pegede på, at der bør tilføjes afsnit omkring hidtidig praksis, der viser, at strategien også i de forgangne år har været implementeret. Bestyrelsen godkendte herefter strategien.

 1. Næste møde afholdes d. 20.1.21. kl. 16.00 – 18.00.
  Mødet d. 24.3.21 flyttes til d. 7.4.21 pga. revisionen.

Marc Perera orienterede om kommunens fremtidige planer om en lysfejring 2021 hvor Ole Rømers liv og forskning kommer til at stå centralt. Det er ønskværdigt, at Aarhus Katedralskole indgår i denne begivenhed.  

 

Tiltrådt af rektor

 

Tidligere referater

Vi skriver altid et referat til vores bestyrelsesmøder. Vil du læse nogle af de tidligere?

Så klik lige her
28
11