Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 16.00 -18.00.

Til stede: Henning Kærsgaard (HKÆ), Marc Perera Christensen (MPC), Nete Bechmann (NBE), Maiken Baltzer Løsmar (LØ), Jens Hansen (JHA), Alexander Bjerremann Petersen (ABP), Lone Eibye Mikkelsen (LE), Anders Ølsgaard Larsen (AL).

Afbud: Kristian Thorn (KRT), Lisanette Qvortrup (LIQ), Ditte K. Nørtoft Nielsen (DN), Sølve Frida Hofmann Gasser (SHG)

 

 1. Velkomst og præsentation af nyt medlem af bestyrelsen.

Sølve Frida Hofmann Gasser er nyt medlem af bestyrelsen som nu forperson for elevrådet.

 1. Oplæg om SRP (studieretningsprojekt)-Boost.

Læsevejleder Maiken Baltzer Løsmar og studievejleder Marianne Benoni Jørgensen præsenterede de særlige støttetiltag, som skolen har iværksæt for elever i forbindelse med det nye SRP, som i år afvikles første gang efter reformen.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Referatet blev underskrevet og godkendt.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

 

 1. Siden sidst på skolen.
 • Der er afholdt orienteringsmøder i to runder med samlet ca. 1000 gæster.
 • Vi har afholdt julebazar, hvor eleverne indsamlede ca. kr. 60.000 til fordel for SOS-børnebyerne.
 • Skolen er kåret som årets Røde Kors gymnasium for flest indsamlingsruter ved den årlige indsamling. Skolen har i den anledning fået en vandrepokal til låns et år.
 • Skolen er blevet gencertificeret som science og talentgymnasium hos ASTRA. Det sker på baggrund af, at skolen har en klar talentstrategi, udbyder talenttilbud i en række fag samt sender et større antal elever til talentkonkurrencer m.v.  
 • Skolen er blevet certificeret som Grøn Gymnasieskole, hvilket er et helskoleprojekt for bæredygtig udvikling. Det blev markeret den 28. januar, hvor borgmester Jakob Bundsgaard var på besøg. Der var taler i gården og efterfølgende bæredygtig frokostservering til eleverne.    
 • Der er afholdt lokalt elevmelodi-grandprix og på lørdag den 1. februar er skolen vært ved det intergymnasiale-MGP på Train.
 • Fredag er der Gl. elevfest, hvor der typisk kommer ca.250 gæster, typisk fra 4.,5. og 6.g.
 • Bo Møller har sagt op som vicerektor efter ca. 5 uger på skolen. Nu må en ny proces i gang.  

 

 1. Revideret forslag til lønpolitik for ledelsen. Beslutningspunkt. Bilag 1.

I det reviderede forslag pointeres som aftalt på forrige bestyrelsesmøde, at ledelsen omsætter bestyrelsens ønsker til praksis, og at der skal være et kursus- og udviklingsperspektiv for alle i ledelsen. Politikken blev vedtaget.

 

 1. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse

Rektor orienterede om situationen. Alle skoler på nær Viby Gymnasium og Aarhus Tech har tilsluttet sig en model for elevfordeling, der indebærer fordeling af KUO-elever, dog med maks. 28 elever per skole, og ingen elevflytninger før efter grundforløbet, således at eleverne har mulighed for at falde godt til på skolerne. Teksten var vedtaget af 13 ud af 15 skoler i fordelingsudvalget. Efterfølgende sendte de to skoler hver en klage til regionsrådet.

Den 28. januar har Rådet for regional udvikling holdt møde og med forlæg fra administrationen udarbejdet en indstilling til forretningsudvalget, som behandles endeligt i regionsrådet den 29. januar. Det er demokratiske betænkeligt, at indstillingen til regionsrådet først kommer dagen før.

Indstillingen rummer to muligheder. Forslag 1 er mere videregående vedr. KUO-fordeling end flertalsforslaget og ifølge det skal alle skoler i Aarhus og på nogle af oplandsskolerne gå en klasse ned i kapacitet. Forslag 2 indebærer KUO-fordeling og at de 5 Aarhus-skoler sættes 2 klasser ned, hvilket vil medføre, at 450-500 elever omfordeles.

Det er foruroligende, for skolerne bag flertalsforslaget har virkeligt strakt sig langt for at finde en ordentlig og ansvarlig løsning.

 

 1. Revideret forslag til budget 2020 efter endelig vedtagelse af finansloven. Beslutningspunkt. Bilag 2.

LE orienterede om, at vedtagelsen af finansloven ikke har betydet større ændringer i det budget 2020, som bestyrelsen så i december måned. Der er en besparelse på kr. 300.000, som dog delvist dækkes da vi kompenseres med et særtilskud for finansieringen af FGU, besparelsen endte derfor på samlet kr. 120.000. Jf. risikoen for kapacitetsloft har vi to budgetforslag med hhv. 10 eller 11 klasser og med et lidt højere elevfrafald. Der var luft i det lagte budget og kr. 300.000 er fortsat målet for året. Der er indført en ændret konteringspraksis i fht. udgiften til IT-driftselskabet ITS, som hidtil udelukkende har været konteret under ledelse og administration. Fremover vil 2/3 være under undervisning.

Med indmeldinger og orlovsansøgninger kan vi klare én klasses nedgang uden reduktion af fastansat personale.

Budgettet blev besluttet.

 

 1. Årsrapport om persondatasikkerhed fra skolens databeskyttelsesrådgiver. Bilag 3a og 3b.

Skolens arbejde med GDPR i 2019 er gået planmæssigt fremad. Det er et komplekst område, som også påvirker lærernes og elevernes hverdag. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at modtage den klart fremstillede afrapportering, som viste fremgang i skolens håndtering af GDPR.

 

 1. Næste møde afholdes d. 1.4.20 kl. 16.00. På dagsordenen vil være årsrapport med deltagelse af revisor.

MPC ville gerne have været informeret om, at skolens nye vicerektor havde sagt op mellem de to bestyrelsesmøder. LE og HKÆ lovede at gøre dette.

ABP informerede om, at bestyrelsens elevrepræsentanter fremover som et fast punkt vil informere elevrådet om bestyrelsens arbejde ud fra den vedtagne dagsorden.

 

Referent AL / 28.november 2019

Tiltrådt af rektor

Tidligere referater

Vi skriver altid et referat til vores bestyrelsesmøder. Vil du læse nogle af de tidligere?

Så klik lige her
28
11