Referat af bestyrelsesmøde

mandag den 16. september 2019 kl. 16.00-18.00

Til stede: Henning Kærsgaard (HKÆ),Kristian Thorn (KRT), Jens Hansen (JHA), Marc Perera Christensen (MPC), Lisanette Qvortrup (LIQ), Nete Bechmann (NBE), Ditte K. Nørtoft Nielsen (DN), Maiken Baltzer Løsmar (LØ), Anna Kirstine Traasdahl Møller (AKM),Alexander Bjerremann Petersen(ABP), Lone Eibye Mikkelsen (LE), Arne Frier (AF).

 

REFERAT

1. Farvel og tak

Formanden konstaterede, at det var sidste møde med AF som referent og udtrykte samtidig stor tak for arbejdet på bestyrelsens vegne.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev underskrevet og godkendt.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

4. Siden sidst på skolen v. rektor

Herunder orientering om finanslov 2020 og om ansættelse af ny vicerektor

  • Finanslov 2020 er ikke klar, men vi forventer, at besparelsen på grund af omprioriteringsbidraget på 2% stopper. Samtidig må vi dog regne med andre besparelser.
  • Vicerektor Arne Frier har valgt at gå på pension den 30. september. Der vil være afskedsreception på skolen den dag. Vi har et stillingsopslag ude med ansøgningsfrist den 20. september og forventer at have en ny vicerektor på plads den 1. december.
  • Skoleåret er startet. Vi optog 295 elever efter fordelingen (29,5 elev/klasse). Nu er antallet af nye 1.g elever 281 (vores kapacitet er 280) så modellen med overbooking fungerer fint. Vores venteliste til 1.g er lige nu på 70 elever.
  • Vi er godt i gang med skoleåret, der har været stor elevinteresse for at deltage i skolens mange udvalg.
  • Vi har afholdt fællestime med Anders Ladekarl, generalsekretær for Dansk Røde Kors. Skolen er lige nu nummer et i konkurrencen om at samle flest indsamlere.
  • Onsdag den 18. september afholdes der idrætsdag på skolen. Vi håber på tørvejr, så vi kan gennemføre dagen modsat de sidste to år, hvor kraftigt regnvejr førte til aflysninger.
  • Vi arbejder fortsat med indførelse af røgfri skoledag. Vi forventer, at skolen er røgfri fra august 2020.
  • Dette skoleårs store udfordringer er kapacitetsfastsættelsen og elevfordelingen.
  • Skolens nye hjemmeside er nu i luften.
  • Vi skal i starten af 2020 aflevere arkivalier til Rigsarkivet.

5. Konfirmering af beslutning om låneomlægning (bilag 1)

Bestyrelsen godkendte låneomlægningen.

5. Endelig kapacitetsfastsættelse – beslutningspunkt (bilag 2)

LE konstaterede, at forslaget er en genbeslutning af bestyrelsens indberetning fra foråret. Der har været afholdt møde i det forpligtigende samarbejde hvor gymnasierne meldte deres foreløbige ønsker til kapacitet ind. Med baggrund i disse kan man forudse en vanskelig proces i forbindelse med den endelige kapacitetsfastsættelse. Man må forvente, at det bliver en politisk sag igen i år.

Bestyrelsen drøftede skolens muligheder for at påvirke processen. Det kan blive meget svært, fordi vi er i en speciel situation med et elevoptag spredt over et stort område modsat de øvrige Aarhus-gymnasier.  Elevernes frie valg er i spil ved eventuelle distrikter og vores profil vil blive ramt hårdt. Vi må følge udviklingen tæt og komme med indlæg i debatten.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at skolens endelige kapacitet er 11 klasser med en teknisk kapacitet på 29,5 pr. klasse.

6. Afrapportering af arbejdet med målsætninger og handlingsplaner for skoleåret 18/19 – orienteringspunkt (bilag 3)

LE: Afrapportering af arbejdet med målsætninger og handlingsplaner er tilpasset ønskerne fra sidste år.

Resultatet fremgår af bilaget. Bestyrelsen drøftede resultaterne og udtrykte stor ros til personale og ledelse for arbejdet i skoleåret 18/19.

7. Budgetopfølgning 2. kvartal – orienteringspunkt (7 måneder) (bilag 4)

AF gennemgik det udsendte bilag. Efter en kort drøftelse tog bestyrelsen budgetopfølgningen til efterretning.

8. Orientering om den nye ferielov

LE:  Skolens ansatte er pr. 1. september overgået til den nye ferielov om samtidighedsferie. Det indebærer, at man optjener og afvikler ferie i samme ferieår. Den nye lov betyder, at nyansatte fremover kan få ferie med løn. Det er ledelsens indstilling, at derved implementeringen skal findes en ordning, hvor den enkelte medarbejder mærker mindst muligt til overgangen, og hvor skolen også kan overgå til den nye ferielov uden merudgifter.

Fremadrettet følger vi den nye ferielov. Det betyder, at alle ansatte vil skulle afholde 3 ugers ferie i sommerferien, en uge i juleferien og en uge i uge 7. I sommeren 2020 er der dog det problem, at alle ansatte mangler 4 dages ferie, som skolen ikke har råd til at finansiere.

AF: Redegjorde for ledelsens forslag til at løse problemet med de manglende feriedage i skoleåret 19/20. Ideen i forslaget er, at vi med alle ansatte indgår en ordning, hvor de fire af de fem dage i 6. ferieuge optjent i 2019 afholdes i sommerferien 2020. Med TAP-personalet indgås der individuelle aftaler vedrørende afholdelse af 6. ferieuge. I skoleåret 20/21 vil der være en ny 6. ferieuge optjent i 2020 til afholdelse som hidtil.

9. Orientering om den nye chefaftale fra OK 18 herunder orientering om resultatlønskontrakt for skoleåret 19-20 v. formand Henning Kærsgaard

Formandens orientering blev taget til efterretning.

10. Målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt for 18-19. Beslutningspunkt (bilag 5).

Indstillingen blev godkendt.

11. Næste møde

Mandag d. 25. november 2019 kl. 16.30–18.30.

12. Eventuelt

MPC orienterede om Erhverv Aarhus’ aktuelle planer på uddannelses – og beskæftigelsesområdet.

KRT informerede om mulighederne for samarbejde med universitetet.

 

Referent AF / 18. september 2019

Tiltrådt af rektor

Tidligere referater

Vi skriver altid et referat til vores bestyrelsesmøder. Vil du læse nogle af de tidligere?

Så klik lige her
28
11