Referater

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Katedralskoles Venner
den 31.1. 2019 kl. 16.30 – 18

Tilstede: Mette Møller, Christina Troelsen, Lone Eiby Mikkelsen, Søren Korshøj Laursen, Anne Kjær

Afbud: Jette Weigelt, Dan Enok Sørensen

1) REFERENT: Anne Kjær

2) GODKENDELSE AF REFERAT: 
Referatet af sidste møde godkendt. Fremover godkender vi hver i sær mødereferat inden for en uge efter at det er modtaget pr. mail og læst.

3) SIDEN SIDST PÅ SKOLEN: 
I januar måned er flere større skole- og undervisningsarrangementer løbet af stablen:
Orienteringsmøder for kommende elever;
        to meget velbesøgte arrangementer
Studieretningsdag for alle tre årgange om
        bæredygtighed afviklet den 25.1.
        – med succes.
Valgarrangement fandt sted den 28.1. 

Der er i løbet af indeværende skoleår blevet arbejdet på udvikling og formulering af strategi skolen 2019-2023; en længere proces, bl.a. med en pædagogisk dag i november, hvor alle personalegrupper havde mulighed for at bidrage med input. Bestyrelsen har nu har vedtaget den nye strategi for skolen. Lone fortæller nærmere herom på næste møde.

4) ØKONOMI:
a) Den nuværende revisor vil ikke længere revidere foreningens årsregnskab gratis. Det vil fremover koste godt 5000 kr. hos skolens statsautoriserede revisor PWC. Er indhentet tilbud fra et ikke-statsautoriseret revisorfirma på 1250 kr. inkl. moms. Dan undersøger muligheden for alternativ løsning; efter tilbagemelding fra Dan med pris, træffer Lone   beslutning om, hvilket af to revisortilbud, foreningen takker ja til. 

b) De særlige lån, som elever kan ansøge skriftligt om via skolen i forbindelse med studierejser (ca. 3-4 elever pr. skoleår), og tilbagebetaler via afdragsaftale, udlånes fremover via Aarhus Katedralskolens Venner. 

Derudover administrerer Lone fortsat rådighedsbeløbet på 5000 kr., som hun kan give som tilskud i særlige situationer på grundlag af skriftlige ansøgninger fra elever. 

Regnskabet for dette år 2018-19 er som forventet.  Der er pr. 30. januar et overskud på 16.323 kr., hvilket er det beløb, som er til rådighed ved tildeling af kulturlegater og præmier til vinderne i de kreative konkurrencer i foråret 2019. De budgetterede indtægter for dette år er dog endnu ikke nået.  

Budget for næste år 2019-20: Fortsat underskud som forventet, da medlemstallet fortsat falder lineært pr. år   

5) ANSØGNING OM KULTURLEGAT:
Der er indkommet 6 ansøgninger. I tråd med tidligere vedtagelse, at foreningen primært yder tilskud til særlige arrangementer på 2g klassers studierejser og at der skal være en klar faglig vinkling af indholdet (jf. formålsbeskrivelsen, blev 5 ansøgninger imødekommet. 

Alle ansøgende klasser/lærere får svar pr. mail. (Søren). 

6) DE KREATIVE KONKURRENCER; 
Emnet for årets kreative konkurrencer: GRØN BY. Afleveringsfrist torsdag den 11.4.

Billed- og tekstkonkurrencer planlægges og gennemføres efter samme model som sidste år. 

På næste bestyrelsesmøde den 9.5. vælges de tre vinderbidrag i henholdsvis tekst- og billedkonkurrencen.

7) FORENINGENS FREMTID:
Bestyrelsen drøftede hvilke vedtægtsændringer man vil foreslå til næste generalforsamling:

Paragraf 2: Her ændres og tilføjes i formuleringen: sammenhold mellem skolens nuværende elever, da det i praksis ikke så meget er forældre og tidligere elever men derimod i højere grad er de nuværende elever, der fylder og som vi gør noget for - i forhold til at yde tilskud ved særlige behov og at fremme særlige faglige og kulturelle arrangementer eller talenter. 

8)  NÆSTE MØDE ændret til torsdag den 9. maj kl. 16.30

9) EVT.: Intet

Således opfattet
// Anne