Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 19.00 i lærerkantinen. Ved generalforsamlingen byder AKV på kaffe/te og kage.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Mette Møller, formand

 

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:

I vedtægterne for venneforeningen AKV hedder det i § 11:

Vedtægterne kan ændres ved beslutning på en generalforsamling med 2/3’s flertal af de afgivne stemmer, hvis den offentliggjorte dagsorden indeholder punktet ’Forslag om vedtægtsændring’. Medlemsforslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april for at kunne behandles på den efterfølgende generalforsamling i september måned.

Som følge af § 11 har bestyrelsen således drøftet og indstillet følgende to forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen 1. oktober 2019. Ændringsforslagene er beskrevet nedenfor og finder sin begrundelse dels i en opjustering ift den faktiske praksis, dels i en løbende drøftelse af foreningens raison d’être differentieret og balanceret op imod Alumneforeningens ditto.

1. ændringsforslag:

FRA:  § 2. Foreningens formål er at virke for sammenholdet mellem skolen, dens forældrekreds, dens venner i øvrigt, dens tidligere elever og disse indbyrdes samt at yde økonomisk støtte til skolen og dens elever

TIL: § 2. Foreningens formål er at virke for sammenholdet mellem skolens nuværende elever, dens forældrekreds, dens venner i øvrigt og dens tidligere elever samt at yde økonomisk støtte til skolen og dens elever

Dette første ændringsforslag begrundes i det faktum, at venneforeningen reelt ikke finder sin berettigelse i at danne rammer for tidligere elevers indbyrdes kontakt.

2. ændringsforslag

FRA: § 8. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i september. Tidspunkt, sted og dags-orden for generalforsamlingen samt regnskab og årsberetning meddeles i Arosia

TIL: § 8. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i september eller oktober. Tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen samt regnskab og årsberetning meddeles  på skolens hjemmeside senest en måned før afholdelse af generalforsamlingen

Dette ændringsforslag begrundes i det forhold, at skolens hjemmeside erstatter det trykte medium Arosia som primær kommunikationskanal for varsling af generalforsamling.

Desuden tilføjes, at generalforsamlingen også kan afholdes i oktober måned.

 

12. maj 2019

På bestyrelsens vegne

Mette Møller, formand    

Lone Eibye Mikkelsen, næstformand

 

Vedtægter

Vil du se Aarhus Katedralskoles Venners vedtægter?

Så klik her
DSC 0082