Referat fra Generalforsamling

Generalforsamling i AKV den 1. oktober 2019 kl 19.00 på Aarhus Katedralskole

Fra bestyrelsen deltog: Jette Veigert, Dan Enok Sørensen, Søren Korshøj, Anne Kjær Hansen, Christina Troelsen, Mette Møller og Lone Eibye Mikkelsen

Desuden deltog dirigenten og tre øvrige medlemmer.

1. Valg af dirigent

Bjarne Falch Olesen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via Arosia og gav herefter ordet til formanden.

Lone blev referent.

 

2. Formanden aflægger beretning: Mette Møller aflagde beretning.

Mette Møller konstaterede, at Arosia har eksisteret i henved 100 år og Venneforeningen i godt 60 år og igennem alle årene har foreningen bestræbt sig på at holde sig sit overordnede formål og eksistensberettigelse klart for øje. Tiderne skifter - og vi må følge med.

AKV bidrager overordnet set i særlig grad til at ”gøre godt” på og omkring skolen ved at understøtte særlige initiativer og positive relationer internt på skolen i dag såvel som relationen imellem tidligere elever og deres gamle skole.

I dag er Venneforeningen dog ikke længere det primære organ til at bringe gamle elever sammen med hinanden, sådan som det oprindeligt var, da Aarhusianersamfundet blev stiftet, men derimod i højere grad en støtteforening, hvis primære aktiviteter - også igennem det seneste år s tid - har koncentreret sig om at understøtte særligt 2 af skolens eksplicitte værdier, nemlig fremmelsen af et kreativt miljø på skolen og graden af udadvendthed og åbenhed mod verden.

Helt konkret er fremmelsen igennem det seneste år foregået via udskrivelse af den kreative konkurrence i tekster og billeder, som forløb i april måned og bar titlen ”GRØN BY”.

Her blev på vanlig vis kåret 3 talentfulde vindere iblandt de bidragende elever, og hele konkurrencens formål var netop at skabe et rum, der kunne skubbe til den enkelte elevs kreativitet og mod til at springe ud i at finde eller skabe sig sit eget udtryk.

Åbenheden og udadvendtheden imod verden blev fremmet og understøttet af en række konkrete bevillinger til studieture for 2.g´eres udlandsrejser. Der indkom 6 ansøgninger. I tråd med tidligere vedtagelse om, at foreningen primært yder tilskud til særlige arrangementer på 2g klassers studierejser, som har en klar faglig vinkling af indholdet, blev 5 ansøgninger imødekommet.

I april blev et arrangement afholdt af elevforeningen Heimdal om Bob Dylans musik, som også var støttet af Venneforeningen.

Som varslet og i forlængelse af sidste års arbejde i Vennerne og årsberetning på generalforsamlingen i 2018, har foreningen kontinuerligt – tro overfor for historien - arbejdet med at gribe, forme og præcisere foreningens formål.

 

Således har drøftelserne forud for de på denne generalforsamling indstillede ændringsforslag til vedtægterne taget deres afsæt i ikke blot hvad foreningen rent faktisk bruger sine ressourcer på og dermed lever for, men også hvor og hvordan Aarhus Katedralskoles Venner kan finde yderligere eksistensberettigelse side om side med Alumneforeningen: Hvordan kan de 2 foreninger forstærke hinanden og hvad er venneforeningens særlige raison d´être ?

De vigtige drøftelser har bl.a medført en øget klarhed og stolthed omkring venneforeningens vigtige rolle som støttefunktion til skolens kreative væsen og den nødvendige og naturlige udadvendthed og åbenhed over for andres måder at være i verden på.

Mette Møller takkede på bestyrelsens vegne hvert enkelt medlem for tiltro og trofasthed og alle de ansøgende elever for deres interesse og brug af foreningens muligheder for at fremme og støtte netop deres dannende kreative og udadvendte processer og projekter.

Mette takkede desuden Arne Frier, som år efter år med sin veludviklede æstetiske sans på mest professionelle vis har layoutet og opsat vor smukke AROSIA-bidrag i årsskriftet i tæt samarbejde med Per Lykke og ønskede Arne Frier et godt otium.

Formanden takkede ligeledes Bjarne Falch for kyndig varetagelse af mindebiblioteket og for dirigentrollen i på generalforsamlingen ligesom hun takkede bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.

Generalforsamlingen godkendte referatet. Lone Eibye Mikkelsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Mette Møller og Jette Veigert for deres arbejde for foreningen og dermed for Aarhus Katedralskole.

 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Lone fremlagde regnskabet, der også er optrykt i Arosia. Der var har været et lille positivt overskud i 2019 ligesom i 2018. Foreningens medlemstal daler stadigt, og der forventes derfor et underskud ifølge næste års budget.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at fastlægge kontingentet på samme niveau som i 2019, nemlig 200 kr.. Generalforsamlingen vedtog forslaget.

 

5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne

Der var indkommet 2.ændringsforslag til vedtægter, som formand Mette Møller begrundede jf Arosia. Nedenstående gengives disse:

I vedtægterne for venneforeningen AKV hedder det i §11:

§ 11. Vedtægterne kan ændres ved beslutning på en generalforsamling 2/3 's flertal af de afgivne stemmer, hvis den offentliggjorte dagsorden indeholder punktet "forslag om vedtægtsændring". Medlemsforslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april for at kunne behandles på den efterfølgende generalforsamling i september måned.

Iflg § 11 har bestyrelsen således drøftet og indstillet følgende 2 forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen den 1.10.2019. Ændringsforslagene er beskrevet nedenfor og finder sin begrundelse dels i en opjustering ift den faktiske praksis, dels i en løbende drøftelse af foreningens raison d´être differentieret og balanceret op imod Alumneforeningens ditto.

1. ændringsforslag:

FRA: § 2. Foreningens formål er at virke for sammenholdet mellem skolen, dens forældrekreds, dens venner i øvrigt, dens tidligere elever og disse indbyrdes samt at yde økonomisk støtte til skolen og dens elever

TIL: § 2. Foreningens formål er at virke for sammenholdet mellem skolens nuværende elever, dens forældrekreds, dens venner i øvrigt og dens tidligere elever samt at yde økonomisk støtte til skolen og dens elever

Dette første ændringsforslag begrundes i det faktum, at venneforeningen reelt ikke finder sin berettigelse i at danne rammer for tidligere elevers indbyrdes kontakt.

2. ændringsforslag

FRA: § 8. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i september. Tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen samt regnskab og årsberetning meddeles i Arosia

TIL: § 8. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i september eller oktober. Tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen samt regnskab og årsberetning meddeles på skolens hjemmeside senest en måned før afholdelse af generalforsamlingen

Dette ændringsforslag begrundes i det forhold, at skolens hjemmeside erstatter det trykte medium Arosiabladet som primær kommunikationskanal for varsling af generalforsamling. Desuden tilføjes, at generalforsamlingen også kan afholdes i oktober måned.

Begge forslag blev vedtaget af generalforsamlingen.

Bjarne Falck fortalte, at Aarhussianersamfundet blev stiftet i København af elever fra Aarhus Katedralskole, som tog til København for at læse videre. Han foreslog at man

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Christina Troelsen, Trine Klinge, Elisabeth Jepsen og Jacob Østergaard blev fredsvalgt

 

7. Valg af revisor

Den nuværende revisor Peter Mohr blev valgt.

 

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden

 

Ref. : Lone Eibye Mikkelsen

 

 

 

Vedtægter

Vil du se Aarhus Katedralskoles Venners vedtægter?

Så klik her
DSC 0082