Praktisk info

EKSAMENSPLANEN
I uge 19 (se tidspunkt i Ludus)  offentliggøres eksamensbegivenheder der ligger før den 1. juni.

I uge 20 (se tidspunkt i Ludus) offentliggøres alle eksamensbegivenheder.

Fredag den 15. maj offentliggøres alle eksamensbegivenheder på Ludus kl 14.15. 
For 3g er der mundtlig orientering om dele af eksamensplanen i gården kl 13.45 ved rektor. 

Den individuelle eksamensplan ses i Ludus > Eksamen. Eleven er ansvarlig for at holde sig orienteret dagligt på den side, da der kan komme ændringer i fx rækkefølgelisten. 

SYGEMELDING
Sygemeldinger til eksamen skal ske til kontoret så tidligt som muligt (89123400/akat@akat.dk. Ved sygemelding skal skolen have en lægeerklæring. Denne afleveres på kontoret senest dagen efter. Ved sygdom i forbindelse med årsprøver og terminsprøver kan lægeerklæring afløses af en ”tro-og love” erklæring. Når der foreligger en lægeerklæring på sygdom, skal eleven til en sygeeksamen i faget. Denne placeres enten i eksamensperioden, eller i sygeeksamensterminen (august).

Sygemelding ved skriftlig eksamen: mellem 7.45 og senest kl 8.30 (prøverne starter kl 9.00, med undtagelse af skr Musik der starter 8.00)

Sygemelding til mundtlig eksamen: mellem 7.45 og senest kl 8.00

UNDERVISNINGSBESKRIVELSER
Undervisningsbeskrivelser til det enkelte hold ses i Ludus. Klassens faglærere er ansvarlige for at undervisningsbeskrivelsen er opdateret senest 14 dage før offentliggørelsen af eksamen. Undervisningsbeskrivelserne er tilgængelige via skoles studieadministrative system Ludus. 

Undervisningsbeskrivelserne skal indeholde en præcis beskrivelse af hvilke digitalt undervisningsmateriale eleven må benytte under prøven som kræver netadgang. Fx præcise titler på i- bøger, og anden materiale som holdet har benyttet der ikke kan downloades til elevens computer eller tilgåes på lokalt net.  

Adgang til undervisningsbeskrivelser fås via skolens Ludus (link)– vælg undervisningsbeskrivelser.

STUDIE og ORDENSREGLER
Under eksamen og prøver har eleven pligt til at opføre sig i henhold til skolens studie- og ordensregler.

Der må ikke være aktivitet på gangene i eksamensperioden. Al sammenkomst henlægges venligst til skolegården. 

SÆRLIGE EKSAMENSFORHOLD ANSØGNING
En skriftlig ansøgning med dokumentation sendes senest d 15.1. Ansøgning sker ved henvendelse til ni@akat.dk. 

SKRIFTLIGE PRØVER
Skriftlige terminsprøver afholdes i terminsprøve uge 10 for 2g og uge 11 for 3g

Skriftlige eksamener- og årsprøver afholdes i maj/juni

Vigtig info om regler i forbindelse med skriftlig eksamen i nedenstående vejledninger: 
Vejledning og instrukser for elever 
         ved skriftlige prøver 
Bekendtgørelsen om hjælpemidler 
         til eksamen 
Udlevering og aflevering af skriftlige eksamensopgaver sker på Netprøver
         – med få undtagelser. Link til Netprøver.dk. www.netproever.dk

MUNDTLIGE PRØVER
Den præcise plan for de mundtlige prøver ses i Ludus. Her ses også tidspunktet og lokalet for prøver. Man er forpligtet til dagligt at orientere sig i Ludus. OBS: der kan komme ændringer til den først udmeldte plan. 

Vigtigt at man ankommer i god tid (senest 30 minutter) før tidspunktet for eksamen.

Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefoner til eksamen og denne skal afleveres til læreren eller efterlades udenfor lokalet. Man må medbringe egne computer til forberedelsen, men det er ikke tilladt at gå på nettet medmindre det er præciseret i undervisningsbeskrivelsen.