Afsluttende prøver i naturvidenskabeligt grundforløb

NV forløbet afsluttes i uge 43 med en mundtlig prøve. 

I forhold til de faglige mål skal eleven kunne: 

• formulere og teste enkle hypoteser
• gennemføre praktiske undersøgelser og eksperimenter med hensyntagen til sikkerhed
• anvende modeller 
• formidle med relevante faglige begreber og repræsentationer
• demonstrere basal viden om naturvidenskabsidentitet og metoder samt anvendelse af matematik indenfor naturvidenskab

Der er afsat 20 minutter pr elev til prøven inkl votering og afgivelse af karakter. To af de lærere klassen har haft til NV, afholder prøven.  

Prøvegrundlaget er den portfolio der er udarbejdet i forbindelse med faget. 

Prøven indledes med at eleven giver et selvstændigt oplæg på ca 5 minutter med udgangspunkt i det faglige indhold i portfolio.  De resterende 10 minutter er en uddybende faglig samtale mellem lærerne og eleven, hvor resten af portfolio kan inddrages.

Vurderingen af præstationen baseres på i hvor høj grad eleven lever op til de faglige mål. Karakteren er medtællende i studentereksamensgennemsnittet og vægter faktor 0,25.

Der er mødepligt til prøven. Ved sygdom skal der forevises en lægeerklæring og man vil efterfølgende blive indkaldt til sygeprøve.

Afsluttende prøver i almen sprogforståelse

Forløbet i almen sprogforståelse sluttes af med en skriftlig prøve af 90 minutters varighed. Tidspunkt for prøven i uge 41.

Der er mødepligt til prøven. I tilfælde af sygdom kontaktes skolens kontor, og der skal hurtigst muligt forevises en lægeerklæring.

Eleven vil derefter blive indkaldt til sygeprøve.

Prøven er en elektronisk skriftlig prøve, der dækker de faglige mål og det faglige indhold i såvel den almene del som i latindelen og prøver elevernes sproglige bevidsthed og analysefærdighed på dansk, latin og i eksempler fra moderne fremmedsprog.

Hjælpemidler til prøven: Lærebogen Sprogenes Verden, diverse udleveret materiale samt egne noter. 
Det er ikke tilladt at dele materiale hhv. være i kontakt med andre under prøven.

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad elevens præstation opfylder de faglige mål. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren er medtællende i studentereksamens-gennemsnittet og vægter med faktor 0,25.

I forhold til de faglige mål skal eleven kunne: 
• anvende faglig terminologi om grammatik, semantik og pragmatik 
• identificere sætningstyper og gennemføre en syntaktisk analyse i teksteksempler fra latin, dansk og de sprog, de møder i gymnasiet 
• anvende deres viden om morfologi, syntaks og semantik til at gøre sproglige iagttagelser i tekster på dansk og de sprog, de møder i gymnasiet 
• anvende viden om genrer og sproghandlinger i arbejdet med tekster 
• belyse forskelle mellem de sprog, de møder i gymnasiet, herunder mellem dansk, norsk og svensk  
• forstå grundlæggende principper om sprognormer, standard og variation 
• anvende deres viden om latin og sproghistorie til at redegøre for ordforråd og forskellige former for orddannelse i eksempler fra dansk og de sprog, de møder i gymnasiet 
• anvende deres viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur 
• anvende forskellige strategier til indlæring af fremmedsprog.

Der prøves i: 
• bestemmelse af ordklasser 
• syntaktisk analyse af enkle helsætninger i teksteksempler fra latin, dansk og andre sprog, eleverne møder i gymnasiet 
• elementær genkendelse af typiske genretræk i teksteksempler 
• sprognormer, standard og variation i teksteksempler 
• sproghistorie og sprogs udvikling, herunder belysning af forskelle mellem dansk, svensk og norsk samt af forholdet mellem latin og moderne fremmedsprog  
• anvendelse af sproglæringsstrategier og viden om orddannelse til afkodning af tekst 
• sammenhæng mellem sprog og kultur, herunder oversættelse og oversættelsesproblematik.