Prøver og karaktergivning

KARAKTERGIVNING 

Standpunktskarakterer for 1g gives i feb/marts. For 2g og 3g gives standpunktskarakterer i november og feb/marts. 

Årskarakterer gives ved årets afslutning. For fortsætter fag i juni, og for afsluttende fag medio maj.

I fag med skriftlig prøve og maC, biB, fyB, keB, ngB, frFB og tyFB gives der både en mundtlig og en skriftlig karakter. I alle øvrige fag gives der én karakter. 

Ved afslutningen af grundforløbet afholdes prøve i naturvidenskabelige grundforløb og almen sprogforståelse. For hver af de 2 prøver gives én karakter. Karakterne vægter hver med 0.25 i det samlede eksamensbevis. 

 

KRAV TIL STUDENTEREKSAMEN i henhold til stx-bekendtgørelsen 

For at en elev eller kursist kan bestå en gymnasial eksamen, skal bestå 
        kravet i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse være 
        opfyldt for ”Foreløbigt eksamensresultat” 
Prøveaflæggelse sker på det højeste niveau, som eleven har faget på 
En elev, der følger eller vil følge et fag på et højere niveau, kan ikke 
        aflægge prøve i faget på det lavere niveau

EKSAMENSBEVIS

På eksamensbeviset optræder for hvert fag kun karakterer for det højeste niveau, eksaminanden har gennemført. 

I prøvekarakterkolonnen anføres kun karakterer opnået ved de aflagte prøver. 

Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet: 
Fag på A-niveau tildeles vægten 2
Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5
Fag på C-niveau tildeles vægten 1 
Studieretningsprojektet tildeles vægten 2
Naturvidenskabelig grundforløb karateren tildeles vægten 0,25
Almen sprogforståelse tildeles vægten 0,25

For fag, der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne.

Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset.

På eksamensbeviset anføres ”Foreløbigt eksamensresultat” samt ”Eksamensresultat”. For elever uden ekstra A-niveau er de to tal ens. Men for elever med ekstra A-niveau udgør ”eksamensresultat” værdien af ”foreløbigt eksamensresultat” multipliceret med 1,03.