Regler vedrørende eksamen

UDDRAG fra EKSAMENSBEKENDTGØRELSEN 

Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde (§9): En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal have mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. I visse tilfælde kan sygeeksamen gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister. Sygeeksaminer til sædvanlig skriftlig eller mundtlig eksamen ligger typisk i august.

Hjælpemidler §6: Under eksamen er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i reglerne for de enkelte uddannelser er fastsat begrænsninger. Faglæreren orienterer om evt. begrænsninger. Typisk er al form for kommunikation med omverdenen forbudt (undtagen ved forberedelse i et eller flere døgn). Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til lokalt internet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder. Adgang til internettet kan præciseres for læremidler der ikke kan downloades – fx i-bøger mm.

Afvikling af eksamen (§16): En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Eksamen afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.

At komme for sent eller udeblive (§17): En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en eksamen, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis rektor skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i eksamen. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge eksamen på et senere tidspunkt.

Særlige prøvevilkår (§19): For elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder er det muligt at få forlænget forberedelses- eller eksaminationstid eller få anden ændring af prøvevilkårene, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde af skolens læsevejleder.

Snyd - at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp (§20+ §7 BEK 1276): En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve, eller får karakteren -03. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til gymnasiet. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, kan gymnasiet bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve eller give karakteren -03. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven.

Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes inden for et år, typisk i den efterfølgende termin maj-juni.

Klageprocedure og klagefrister (kap. 10): Eksaminanden (eller ved eksaminander under 18 år: eksaminandens værge) kan indgive en individuel skriftlig klage over en prøve til rektor. Dette skal ske skriftligt og senest 14 dage efter offentliggørelsen af prøvebedømmelsen. 

Klagen kan omhandle eksaminations-grundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

 

Antal prøver

En studentereksamen består ud over årskarakterer i fagene, af en række eksamener. 

Med 4 A-fag skal der være 10 eksamener, hvoraf mundtlig eksamen med udgangspunkt i studieretningsprojektet (SRP) og skriftlig dansk er obligatoriske eksamener. 

Med 5 A-fag skal der være 11 eksamener inklusiv mundtlig eksamen med udgangspunkt i SRP og skriftlig dansk. 

De resterende eksamener udtrækkes blandt øvrige fag, hvoraf der skal være minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige eksamener.  

Efter 2.g skal der være afsluttet 3 eksaminer. 

I A-niveau fag med skriftlig og mundtlig karakter skal eleven til enten en skriftlig eller mundtlige eksamen. Dansk A har en obligatorisk skriftlig eksamen. Eleven kan komme til både en skriftlig og mundtlig eksamen i det samme A-fag.

Det er undervisningsministeriet (UVM), der fastlægger i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve, men det er skolen, der gør eleverne bekendt med i hvilke fag der skal aflægges prøve. Dette sker hvert år ved offentliggørelse af eksamensplanen i maj. Eksamensplanen kan ses i Ludus og justeres løbende i hele eksamensperioden.

Elever på skolen er automatisk tilmeldt eksamener og prøver.