Vejledning

Vejlederne bor i Portbygningen. Aarhus Katedralskole har fire vejledere: Peter Funch (PF), Peter Kennebo (PO), Marianne Jørgensen (MJ) og Sofie Reimick (RE). Vejledningen kan foregå individuelt eller klassevis, og vejlederne hjælper i gymnasieforløbet med alt fra studieteknik til SU, lige som man kan komme til studievejlederne med problemer af mere personlig art. Studievejlederne har naturligvis tavshedspligt.

Vejlederne er på skolen for at hjælpe eleverne: Dels med vejledning vedrørende det at gå i gymnasiet; her tænkes på at læse lektier hensigtsmæssigt, få gode arbejdsvaner, tage gode notater og i det hele taget agere velovervejet i den nye og spændende ungdomsuddannelse, så man får det bedst mulige ud af skolegangen.

Dels kan vejlederne hjælpe, hvis der dukker problemer op, som hindrer i at få det optimale ud af skolegangen. Det kunne være problemer i forhold til kammerater, skolen, forældre eller andet. Vejlederne er uddannet til at tage sig af sådanne problemer - måske kan de ikke løse dem alle selv, men det kan være en fordel at få talt med en voksen ressourceperson om sine problemer. Endelig kan vejlederne ofte henvise til andre hjælpemuligheder.

Omkring efterårsferien indkalder vejlederne alle elever i 1.g til en personlig og individuel samtale baseret på et spørgeskema, som eleverne har udfyldt og afleveret inden samtalen. I løbet af denne samtale tales om elevens oplevelse af overgangen fra grundskole til gymnasium, forventninger, fagligt standpunkt, livet i klassen og meget mere. Endvidere berøres også problematikken vedrørende valg af fag i det videre gymnasieforløb. Her vil elevens uddannelsesplan komme til at spille en vigtig rolle.

Af og til er der elever, der overvejer at stoppe eller skifte uddannelse. Vedkommende skal tale med en studievejleder, da der formelt kræves en underskrift fra både vejleder og elev - hvis denne er under 18 år også forældre(s) - inden den er gyldig. 

Aarhus Katedralskole samarbejder med UPR (Ungdomspsykologisk Rådgivning), Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Studievalg Østjylland om sager vedrørende uddannelse og erhverv efter afsluttet studentereksamen