akat_print_icon.gif
akat_header_logo.jpg
trans

Fakta

  • Du er her: 
  • Fakta / 
  • Skolens målsætninger

Skoleåret 2016-2017

Med udgangspunkt i skolens målsætninger for årene 15-19 er der udvalgt følgende målsætninger, som der arbejdes mere fokuseret med i skoleåret 16-17, inden for alle hovedområder. Dette betyder, at der allokeres ressourcer til arbejdet, ligesom arbejdet i ledelse og udvalg tager udgangspunkt i de udvalgte mål og handlingsplaner. Der er tilknyttet handlingsplaner og tovholdere til alle de udvalgte målsætninger. 


1. Skolens faglige og pædagogiske udvikling

Fleksibel tilrettelæggelse og fleksible undervisningsformer
Skolen gennemfører forsøg med fleksibel tilrettelæggelse af undervisning, f.eks. med forløb på tværs af årgange og hold, studieretningsdage, fællestimer eller ved, at 3.g’ere underviser 1.g’ere samt niveaudelt undervisning  

Handlingsplaner:
- Der arbejdes videre med forsøg med forskellige former for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Pædagogisk udvalg udarbejder et katalog med forsøgsformer til inspiration. Forsøgene iværksættes i dette skoleår primært med henblik på at implementere besparelser ved at anvende andre tilrettelæggelses- og undervisningsformer.

Faggruppearbejdet
Faggruppernes arbejde understøttes med en udvidet arbejdsbeskrivelse til fagrepræsentanten/faggruppelederen, der bl.a. får som opgave at sikre fagets udvikling

Der arbejdes med at understøtte formaliseret erfaringsudveksling og videndeling i alle fag

Handlingsplaner:
- Der gennemføres et projektlederkursus for alle faggruppeledere i faggrupper med mere end 2 personer
- Der sker en formaliseret videndeling i faggrupperne med henblik på implementering af nye arbejdsformer i forbindelse med besparelserne.
- Der arbejdes med fælles forberedelse i alle faggrupper med henblik på implementering af besparelser.

Elevdemokratiet
Skolens stærke elevdemokrati skal fortsat udvikles

Handlingsplaner:
- I forbindelse med implementeringen af den nye udvalgsstruktur arbejder elevrådet med elevernes rolle i denne
- Skolen understøtter elevrådets arbejde og har opmærksomhed på at styrke elevernes rolle i udvalgene

Elevernes almene dannelse
Elevernes almene dannelse er i centrum, og eleverne skal erkende, at der er forskellige former for viden

Handlingsplaner:
- AT-strukturen revideres og forenkles (f.eks. faste fag og forløb)
- Der arbejdes med at styrke elevernes digitale dannelse

Kvalitetssikring
Der arbejdes systematisk med evaluering og kvalitetssikring i forlængelse af skolens evaluerings- og kvalitetssikringsplan som skal revideres.

Lærerens efteruddannelse inden for anvendelse af IKT-værktøjer er i fokus.

Handlingsplaner:
- Skolens evaluerings- og kvalitetssikringsplan revideres og gøres tidssvarende
- Der sker en styrkelse af lærernes efteruddannelse i anvendelse af IKT-værktøjer herunder en uniformering af anvendelse af IT-redskaber bl.a. One Note
 

2. Skolens studiemiljø

Elevernes studiemiljø
Elevernes egne initiativer og muligheder for udfoldelse på skolen skal understøttes

Der gennemføres en undervisningsmiljøvurdering i skoleåret 16/17

Handlingsplaner:
- Skolen understøtter elevernes egne initiativer og muligheder for udfoldelse på skolen
- Der gennemføres en undervisningsmiljøvurdering i skoleåret 16/17.

Frafald og fravær
Skolen ønsker at minimere elevfrafaldet og kortlægger årsager til frafald

Forventningerne til elevernes fremmøde og arbejdsindsats er klare, og det er skolens mål, at eleverne har lavt fravær

Handlingsplaner:
- I forlængelse af den undersøgelse, der er gennemført af elevernes frafald i skoleåret 15/16, udarbejdes der strategier til at mindske elevernes frafald og disse implementeres
- Der skal udarbejdes strategier til at mindske elevernes fravær. Der arbejdes blandt andet med elevernes holdninger og klassekulturen

3. Skolens fysiske rammer

Renovering af skolens bygninger og lokaler
Skolens vedligeholdelsesplan opdateres løbende

Skolens toiletforhold og idrætsfaciliteter skal renoveres, og de fysiske rammer i bogdepotet forbedres

Handlingsplaner:
- Der gennemføres en større renovering af blandt andet vinduer og facader jf. bestyrelsens vedtagne vedligeholdelsesplan
- Herunder sker der en renovering af toiletter og omklædningsrum i idræt

Torve og havnefronten
Skolen undersøger mulighederne for anvendelse af torvene og havnefronten i den daglige undervisning

Handlingsplaner:
- Der arbejdes videre med mulighederne for at udnytte Havnepladsen i samarbejde med Aarhus Kommune


4.
Skolen og medarbejderen

APV og trivselsmålinger
Der gennemføres en APV og trivselsmåling i 2017

Handlingsplaner:
- Der udarbejdes og gennemføres en APV og trivselsmåling i 2017

Skolens mål er en gennemskuelig intern organisation
Skolens nye udvalgsstruktur skal implementeres

Der skal sikres relevant information fra udvalgene om deres arbejde

Handlingsplaner:
- Skolens nye udvalgsstruktur implementeres i skoleåret 16/17
- Der arbejdes med at sikre relevant information fra de nye udvalg om deres arbejde

Kommunikation
Kommunikationen skal være gennemskuelig og rettidig på alle niveauer af organisationen og alle ansatte er forpligtigede til at holde sig informeret

Handlingsplaner:
- Der udføres et planlæggende og forberedende arbejde til at sikre en mere simpel og gennemskuelig IT-struktur på skolen

 

5. Skolen i samarbejde

Samarbejde med grundskolerne
1. Der arbejdes fortsat med at tilbyde faglige aktiviteter og talentkurser til grundskoleelever
2. Skolens elever gives mulighed for at undervise i grundskolen, som led i deres egen faglige udvikling 

Handlingsplaner:
- De allerede iværksatte initiativer med tilbud om faglige aktiviteter og talentkurser til grundskoleelever evalueres
- Det Rullende Gymnasium startes i skoleåret 16/17 i forlængelse af  planlægningsarbejdet i skoleåret 15/16

Samarbejde ud af huset
Skolen forbereder og deltager i Kulturby 2017

Handlingsplaner:
- Alle faggrupper arbejder med deltagelse i Kulturby 2017-projekter.
- Skolen indgår i projekt Rethink Reformationen i samarbejde med Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet og Domkirken

 

6. Skolen i konkurrence

Tydelig profil
1. Skolens profil skal være tydelig og skal kommunikeres klart

2. Skolen implementerer sin PR- og pressestrategi

Handlingsplaner:
- Skolens PR- og pressestrategi implementeres

 

                                                                          Vedtaget i bestyrelsen d. 4.4.16


Pædagogiske indsatsområder

1. pædagogiske indsatsområde: IT-brug i undervisningen 

Elevernes brug af pc’er er fortsat en markant udfordring i klasselokalets relationer mellem lærer og elev og eleverne indbyrdes. Computerne rummer læringsmuligheder, de fleste lærere trækker naturligt på i undervisningen, men er også stærkt forstyrrende særligt for nogle elever, i nogle klasser og i forhold til nogle undervisningsformer. Omlægning af elevtid, hvorved eleverne skriver på skolen, og eksamen med internet-adgang bidrager til det komplicerede billede. Skolen må i højere grad end tidligere tage ansvar for udviklingen af sider af elevernes studiekompetence, der handler om elevernes anvendelse af it-redskaber på en koncentreret måde.

Aktiviteter under dette indsatsområde har som mål at skabe en konstruktiv, lærerig og tydelig rammesat it-kultur på skolen generelt og i de enkelte klasser. 

Handlingsplaner
- Der arbejdes med konkretisering af handlingsplaner på PR-mødet d. 23. februar. Indsatser kunne være på skoleniveau, i klasseråd, team etc. Eleverne inddrages i arbejdet.

2. pædagogiske indsatsområde: Pædagogisk nytænkning og kvalitetssikring  i lyset af besparelser 

Der arbejdes med udvikling og forsøg inden for nye arbejdsprocesser med det formål at effektivisere og samtidig bevare kvaliteten og arbejdsglæden i det daglige virke.  

Handlingsplaner
- Et antal lærere fra forskellige faggrupper deltager i projekt om kollegial sparring i udvikling af fælles forløb (lektionsstudier)
- Udvikling af fælles forberedelse i faggrupperne. En arbejdsgruppe under PU indsamler erfaringerne, også fra andre gymnasier, og sørger for de bliver delt.  
- Videreudvikling af fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen.

3. pædagogiske indsatsområde:  Omlagt elevtid

Skriftlighed er både lærings- og tidsmæssigt en udfordring, der kræver pædagogisk nytænkning, når alle elever skal sikres brugbar feedback på deres skriftlige arbejde undervejs i deres skriveproces. 

En udfordring er også, at elevernes indstilling til det skriftlige arbejde for manges vedkommende er for orienteret alene mod opnåelse af høje karakterer, så de ikke får tilstrækkeligt udbytte af vejledningens tilbud om at lære at skrive bedre. Mange elever bruger også langt mere tid på afleveringerne end den angivne elevtid, mens de løbende skriftlige opgaver for andre er helt uoverkommelige. Der er således grund til at eksperimentere med skrivepædagogik og undervisningsorganisering, der kan transformere elevernes præstationsorientering i det skriftlige arbejde til en fordybelses- og videnskultur.    

Handlingsplaner
- I forbindelse med omlægning af elevtid også i 2. og 3.g arbejdes der videre med udviklingen af nye rettestrategier. Behovet for kurser vurderes i faggrupperne.  
- Der etableres en forsøgsklasse eller lærere arbejder parvist med at fremme læringsprocesser i det skriftlige arbejde. Klassen/holdene kan i en vis udstrækning være karakterfri. Eleverne inddrages i arbejdet.  

Målsætninger

komma

2015-2019

1. Skolens faglige og pædagogiske udvikling
• Undervisningens høje faglige niveau skal fortsat fremmes og styrkes
• Skolen lægger vægt på elevernes almene dannelse
• Skolen sikrer kvaliteten af den daglige undervisning
• Lærersamarbejdet styrkes, så det afspejler kravene i gymnasiet i dag og elevsammensætningen

2. Skolens studiemiljø
• Skolen giver eleverne mulighed for at lære og udfolde sig i trygge rammer 
• Eleverne skal opleve et udfordrende og inspirerende studiemiljø, fagligt såvel som socialt  
• Skolens ønsker en gensidigt forpligtende kultur med klart definerede forventninger til alle parter

3. Skolens fysiske rammer
• En skole, vi kan være bekendt på alle tider af døgnet 
• Skolen har fysiske rammer, der understøtter undervisningen 
• Skolens bygninger og lokaler skal løbende renoveres og opdateres 

4. Skolen og medarbejderen
• Skolens mål er engagerede medarbejdere, der ønsker medindflydelse og tager medansvar
• Skolens mål er en gennemskuelig intern organisation 

5. Skolen i samarbejde
• Det faglige samarbejde med grundskolen skal løbende prioriteres højt 
• Det faglige samarbejde med de videregående uddannelser skal løbende prioriteres højt 
• Skolen skal prioritere og styrke samarbejdet med virksomheder, kulturlivet og øvrige aktiviteter i byen 
• Skolen skal have en tydelig international dimension 

6. Skolen i konkurrence
• Skolen skal have en tydelig profil som alment gymnasium
• Skolen skal opbygge et stærkt netværk 
• Skolen har løbende fokus på mulighederne i nye aktiviteter

-                                                                  Vedtaget i bestyrelsen d. 24.3.15

Aarhus Katedralskoles økonomi 2014-2018

Målsætning:

Det er målet, at Aarhus Katedralskole er en økonomisk velfunderet skole med et økonomisk råderum og dermed handlefrihed til at sikre fastholdelse af skolens høje kvalitetsniveau og fortsatte udvikling.

-
Vedtaget i bestyrelsen d. 20.11.2014